ယၡဳလအေကာင္းဆုံးအေတြးရွင္=ဆုေငြ၂၀၀၀၀ိ
 တစ္ဖက္ပါပုံကို ၾကည့္၍ ဘိုဘိုေျပာ
မည့္  စာသားကို  သင္၏စိ္တ္ကူးျဖင့္
ေရးသားကာေလာကနတ္စာေပတိုက္
သို႔စာတိုက္မွလည္းေကာင္းအီးေမးလ္
ျဖင့္လည္းေကာင္း  ေပးပို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္
ပါသည္ ။
_____________________
visitors= Free Web Hit Counter By CSS HTML Tutorial
 ေလာကနတ္ကိုယ္ပြားWeb Sites

ယခုလဆုရသူမ်ားစာရင္း
======================================================= 
 ေလာကနတ္ funclub အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား လစဥ္မဲ ႏိႈက္ၿပီး ကံေကာင္းသူ သုံးဆယ္ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ကာ
ေလာကနတ္စာေပထုတ္္ ကာတြန္းစာအုပ္မ်ား ဘိုဘိုVCDကာတြန္းကားမ်ား နာရီမ်ားလက္ေဆာင္ေပး
ပါမည္။ ဆက္သြယ္ေပးပုိ႔ရန္ - - -   ၁၀၄၄၊ သုမနလမ္း၊ ၁၆/၁ ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္း စာတိုက္။
                                         အမွတ္၂၈၀/ခ၊ ဓမၼာ႐ုံလမ္း၊လမ္းသစ္၊ အင္းစိန္။
         E-mail ......                lawkanatsarpay@gmail.com
======================================================================  
 
 
ေလာကနတ္စာေပ ...၁၀၄၄၊သုမနလမ္း၊သဃၤန္းကၽြန္းစာတိုက္၊ရန္ကုန္။  ၂၈၀၊ခ ဓမၼာရံုလမ္း၊လမ္းသစ္၊အင္းစိန္။ ဖုန္းနံပါတ္... ၀၉၅၁၂၄၇၅၄ ။  ၀၉၅၁၆၃၁၄၄ ။ အီးေမးလ္..... lawkanatsarpay@gmail.com
Make a Free Website with Yola.