၁။ ထင္လို႔ -----------------------

၂။ ေလေပြယပ္ေတာင္-------------

၃။ ေျမမွ်ားတံ----------------------

၄။ နာၾကပ္ေအာ္လန္---------------

၅။ လိုတရစက္ဝိုင္း-----------------

၆။ ေဖာက္ထြင္းမွန္-----------------

၇။ ေဖာက္ထြင္းဝိဇၹာ----------------

၈။ အေကာင္းပကတိစက္-----------
  ၉။ ျဒပ္ဂုဏ္သတၱိ-------------------

၁၀။ ေ႐ွ႕ ေနာက္ ရပ္-----------------
Make a Free Website with Yola.