_______________________________________________________________________

။ ဘိုဘို၃၃................ 
 
 _______________________________________________________________________
 
။ က်ားကြက္စီ................ 
 
_______________________________________________________________________

။ ဘိုဘိုတေစ ၦ............... 
 
 _______________________________________________________________________
 
။ ဗုံးက်ဲဘိုဘို................ 
 
 _______________________________________________________________________
 
။ ျပကၡဒိန္.....................  
 
 _______________________________________________________________________
 
 ။ ဂဏန္းတြက္စက္............ 
 
 _______________________________________________________________________
 
 ။ ႏိႈးစက္နာရီ.................. 
 
 _______________________________________________________________________
 

  ။ ကကခခ................... 

 
 _______________________________________________________________________

။ ပုံတူဘိုဘို.................... 

_________________________________________________________________ 

 ။ အားလုံးဘိုဘို................ 

_______________________________________________________________________ 


 ။ဝကၤဘာလမ္း............... 

 _______________________________________________________________________

 ။ပန္းခ်ီလက္ေရးစာလံုးေဖာင့္(၁) .............

 _________________________________________________________________________

 ။ေလးေထာင့္လက္ေရးစာလံုးေဖာင့္(၂)........

__________________________________________________________________________

 ။ေခါင္းစည္းလက္ေရးစာလံုးေဖာင့္(၃).........

___________________________________________________________________________

 ။ဘိုဘိုလက္ေရးစာလံုးေဖာင့္(၄)...............

__________________________________________________________________________

 ။ကဗ်ာလက္ေရးစာလံုးေဖာင့္(၅)..............

___________________________________________________________________________

Make a Free Website with Yola.