၀၁၆၂ ။မခင္မြန္စံ


GRADE -7 အထက(၃) ပုဇြန္ေတာင္ တိုက္(၃) အခန္း(၁ဝ၃)ေညာင္တန္း အိမ္ယာပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္
---------------------------------------- 
၀၁၆၃။ေမာင္ညီေဇမ်ိဳးထြန္း၇၉၃ ဗိုလ္ဗလလမ္း ၃၁ရပ္ကြက္ ဒဂံုေျမာက္ပိုင္း။
၆ဝ။ေမာင္ထက္ပိုင္ဦး တိုက္(၂၂)အခန္း (၃ဝ၄)ေအးရိပ္မြန္အိမ္ရာ(၄)ရပ္ကြက္ ေအးရိပ္မြန္(၁)လမ္း လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 
---------------------------------------- 

၀၁၆၄ဖိုးသႀကၤန္ 
အ.မ.က(၂) GRADE-8 အမွတ္(၁၆)B ေအာင္ေဇယ်(၁၄)လမ္းသုဝဏၰ ရန္ကုန္သစ္။
---------------------------------------- 

၀၁၆၅။ေမာင္ေက်ာ္စိုးသူ
RADE-9 ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း အမွတ္(၆)လြတ္လပ္ေရးလမ္း
ရန္ကုန္သစ္ရပ္ကြက္ သုဝဏၰ။
---------------------------------------- 

၀၁၆၆။မအိမ့္ျခဴးဇင္
ဒုတိယတန္း အမွတ္(၈) ေအာင္ေဇယ်(ဂ)လမ္း ရန္ကုန္သစ္သုဝဏၰ။
---------------------------------------- 

၀၁၆၇။ေမာင္ႏိုင္ျမတ္ေဝ
ႏြယ္သာကီ(၃) လမ္း(အေ႐ွ႕) က/၆၁၆ေျမာက္ဥကၠပၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္။
---------------------------------------- 

၀၁၆၈။ေမာင္သက္ပိုင္စိုး 
အမွတ္(၁၁) ၆လႊာ (ညာ)ေ႐ႊဘိုလမ္းေက်ာက္ေျမာင္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရန္ကုန္။
---------------------------------------- 

၀၁၆၉။မဆုလဲ့မင္း
တိုက္(၆၁) အခန္း(၂၄) ေအာင္ဆန္းကြင္းေျမာက္ဘက္ျခမ္း မဂၤေတာင္ညြန့္ၿမိဳ႕နယ္ ဖဆပလရပ္ကြက္။
---------------------------------------- 

၀၁၇၀။ေမာင္ေဇာ္ဝင္းေမာင္
GRADE-7 Aအမွတ္(၁ဝဝ) ဓမၼာ႐ုံလမ္းသြယ္(၁၃)ရပ္ကြက္
ေက်ာက္ကုန္း ရန္ကင္း။
---------------------------------------- 

၀၁၇၁။ေမာင္ေမာင္သက္ ၃၅လမ္းမဟာေအာင္ေျမ ၈၈x၈၉ၾကား မႏၱေလးၿမိဳ႕ စတီးဝင္း။
---------------------------------------- 

၀၁၇၂။ပန္းျမတ္သူ
GRADE-6(B) အ.ထ.က(၂) ကမာ႐ြတ္တိုက္(၇) အခန္း(၁၁၇) ၁၁လမ္း (၃) ရပ္ကြက္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္။
---------------------------------------- 

၀၁၇၃။ေမာင္သီဟႏိုင္
စတုတၳတန္း အ.မ.က(၄၂) သာေကတ။
---------------------------------------- 

၀၁၇၄။မေအးေအးသတ္ခိုင္
တိုက္၁၁၃ အခန္း(၈) ၁ ရပ္ကြက္ ရန္ကင္း။
---------------------------------------- 

၀၁၇၅။ေမာင္မ်ိဳးသန္႕ေက်ာ္ 
၄၇-၅လႊာ မအူပင္လမ္း စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။
---------------------------------------- 

၀၁၇၆။မသက္သက္ထက္ဇံ 
အ.မ.က (၄၈) လြန္ ေ႐ႊေပါက္ကံ စာတိုက္။
---------------------------------------- 

၀၁၇၇။ေမာင္ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္ 
GRADE-6 A ၂ဝ၅/၅ ခ်ယ္ရီလမ္း သုဝဏၰ ၂၅ရပ္ကြက္ ရန္ကုန္။
---------------------------------------- 

၀၁၇၈။ခင္သင္ဥၨာေက်ာ္
GRADE-8(A) ထ(၃) တာေမြ (၁ဝ) ၃-လႊာ (ဘ) သဂၤဟလမ္း ေက်ာက္ေျမာင္းတာေမြ။
---------------------------------------- 

၀၁၇၉။မအိဇြန္ျဖဴ 
၂၂ ငုဝါလမ္း ေျမညီထပ္ အလံုၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
---------------------------------------- 

၀၁၈၀။မေ႐ႊျပည့္ႏိုင္ 
လဆရ(၅) ေဖာင္ႀကီး လွည့္းကူးၿမ။ိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
---------------------------------------- 

၀၁၈၁။ ေမာင္ေကာင္းယု 
အမွတ္(၁၁၅) ေအာင္ေဇယ်လမ္း ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕။
---------------------------------------- 

၀၁၈၂။နန္းယိင္းအီဟိန္းခမ္း
ဆိုင္အမွတ္ (၁၂) နဝေဒးလမ္းမ(၅) ရပ္ကြက္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္။
---------------------------------------- 

၀၁၈၃။မဇာနီဦး
GRADE-11 အ.ထ.က(၄) အမွတ္(၇၂၅) ငမိုးရိပ္ (၃)လမ္းသဃၤန္းကၽြန္း။
---------------------------------------- 

၀၁၈၄။ေမာင္သက္ႏိုင္ဦး
GRADE-9 (C) အမွတ္(၇၂၅) ငမိုးရိပ္ (၃) လမ္းအ.ထ.က(၄) သဃၤန္းကၽြန္း။
---------------------------------------- 

၀၁၈၅။ေမာင္ေကာင္းသန့္ 
GRADE-5 အမွတ္(၈ဝ) ၇လမ္း၄-ရပ္ကြက္ ဘိုကေလးၿမိဳ႕။
---------------------------------------- 

၀၁၈၆။ေမာင္ေဇာႏိုင္းေမာင္ေမာင္ 
အမွတ္(၄) မင္းၾကီးလမ္း
ဆရာစံေျမာက္ေ႐ွ႕ရပ္ကြက္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္။
---------------------------------------- 

၀၁၈၇။စိုင္းစိုးသူ
အ.ထ.က(၅) ကမာ႐ြတ္ အမွတ္(၂၄) ၃လြာေခါင္းရင္းခန္း လွည္းတန္း ၇လမ္း (၃)ရပ္ကြက္ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
---------------------------------------- 

၀၁၈၈။ၿဖိဳးေက်ာ္စိုး
GRADE-8(A) အ.ထ.က(၅) ကမာ႐ြတ္အမွတ္ (၃၅၆)၁လႊာလွည္းတန္း(၇)လမ္း (၃)ရပ္ကြက္ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
---------------------------------------- 

၀၁၈၉။ေမာင္စိုးမင္းထြန္း
GRADE-5 ၄၄-ကုန္သည္လမ္း စေကာ္ပီယံအ႐ုပ္ဆိုင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ဧရာဝတီတိုင္း။
---------------------------------------- 

၀၁၉၀။ေမာင္ေအာင္ခန္႕ကိုကို
GRADE-3 အ.မ.က (၁၃) စမ္းေခ်ာင္း (၃၁) ေက်ာင္းကုန္းလမ္း
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
---------------------------------------- 

၀၁၉၁။ေမာင္ဝယံေမာင္ဦး
၁၄၅ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း ေက်ာက္တံတား ရန္ကုန္။
---------------------------------------- 

၀၁၉၂။မေမကဗ်ာစိုးႏိုင္
GRADE-5 အမွတ္(၄) ဂရပ္ကြက္မိုးေလဝသအေ႐ွ႕္မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
---------------------------------------- 

၀၁၉၃။မဝင္းလဲံရည္ခ်မ္းေျမ႕ 
GRADE-5 အမွတ္(၉) ဂ-ရပ္ကြက္မိုးေလဝသအေ႐ွ႕မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
---------------------------------------- 

၀၁၉၄။ပိုတိုတို 
သူငယ္တန္း အမွတ္(၁ဝ) ဂ-ရပ္ကြက္ မိုးေလဝသအေ႐ွ႕မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ 
မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
---------------------------------------- 

၀၁၉၅။ထြန္းေက်ာ္လင္း 
အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္ ျမဝတီၿမိဳ႕။
---------------------------------------- 

၀၁၉၆။ေမာင္ဖိုးလျပည့္
အမွတ္ ၁၅၈/Aေညာင္ဝိုင္း (၁၃) လမ္း ပဲခူးၿမိဳ႕။
---------------------------------------- 

၀၁၉၇။မေမသက္ပိုင္ 
အမွတ္ (၅၄) ၇လႊာ (၁၂) လမ္း လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
---------------------------------------- 

၀၁၉၈။ေမာင္ေအာင္ခန္႕ေက်ာ္
GRADE-4အမွတ္(၂၃) လက္ပံတန္းၿမိဳ႕ ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ပိုင္း 
သာယာဝတီခ႐ိုင္။
---------------------------------------- 

၀၁၉၉။မေ႐ႊရည္ရည္ဝင္း အမွတ္-၁၅၈/ေညာင္ဝိုင္း (၁၃)လမ္း ပဲခူးၿမိဳ႕။
---------------------------------------- 

၀၂၀၀။ေမာင္ေနႏိုင္ထြန္း 
အမွတ္-၁၄ ၇/၈၄၉ ရာဇာဓိရာဇ္လမ္း ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္
ေ႐ႊေပါက္ကံၿမိဳ႕သစ္။
---------------------------------------- 

၀၂၀၁။နန္းယိင္းအီဟိန္းခမ္း
အမွတ္၁၂ နဝေဒးလမ္းမ ၅ရပ္ကြက္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ေ႐ႊေပါက္ကံၿမိဳ႕သစ္။
---------------------------------------- 

၀၂၀၂။ေမာင္မင္းဇင္ထက္
အမွတ္(၈ဝ) ပန္းလိႈင္(၂၃) လမ္း ပဲခူး။
---------------------------------------- 

၀၂၀၃။မေမျမတ္သိဂႌ
အမွတ္ (၂၂၁)Aသီရိနႏၵာ(၂၇)လမ္း (၁၃) ရပ္ကြက္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္။
---------------------------------------- 

၀၂၀၄။မေမၿဖိဳးသက္
အမွတ္(၂၂၅) A သီရိနႏၵာ(၂၇)လမ္း (၁၃)ရပ္ကြက္(၁၃)ရပ္ကြက္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္။
---------------------------------------- 

၀၂၀၅။မသိဂႌထြန္း 
အမွတ္(၁ဝ၉) ေ႐ႊဖူးေမွ်ာ္လမ္း ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္။
---------------------------------------- 

၀၂၀၆။မသီရိျမတ္ႏိုး
အမွတ္(၄၅၂) ျမင္ေတာ္သာလမ္း သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္။
---------------------------------------- 

၀၂၀၇။ျမတ္ႏိုးေကခိုင္ 
အမွတ္(၄၅၄) ျမင္ေတာ္သာလမ္း သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္။
---------------------------------------
 ၀၂၀၈။ေမာင္ျမတ္သစ္လြင္ 

GRADE-8 SECTION (A) အ.ထ.က(၂) သထံု (၂၇၈)နတ္ကၽြန္း (၁)လမ္း သထံုၿမိဳ႕။
---------------------------------------

၀၂၀၉။မေအးျမင့္လိႈင္


ယသဝတီ-၁၂ လမ္းတ/ဥကၠလာ
ရန္ကုန္။ 
-------------------------------------- 

၀၂၁၀။မပိုးအိထက္
က/၄(၃၆) ဝင္း ႏွင္းဆီကုန္းလမ္း အလံုၿမိဳ႕နယ္။
-------------------------------------- 

၀၂၁၁။ ေမာင္ေဇာ္မင္းပိုင္ 
GRADE-6 အ.ထ.က(၃) မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ၿမိဳ႕နယ္။
-------------------------------------- 

၀၂၁၂။မေမသူသူခိုင္
GRADE-5 (B) အ.ထ.က(၂) ကမာ႐ြတ္။
-------------------------------------- 

၀၂၁၃။မႏြယ္ဦးလြင္
GRADE-B အ.ထ.က(၂) ကမာ႐ြတ္ ၇ဝ၃ သုမန(၄)လမ္း
(၁၆)ရပ္ကြက္ သဃၤန္းကၽြန္း ။
-------------------------------------- 

၀၂၁၄။ေမာင္ပိုင္စိုး
GRADE-7(B) အ.ထ.က(၂) လိႈင္(၁၃၄/၅) ၁၁လမ္း၃-ရပ္ကြက္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
-------------------------------------- 

၀၂၁၅။ေမာင္ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္ 
GRADE-(A)၂ဝ၅/၅ ၁၁လမ္း ၃ရပ္ကြက္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ုကုန္။
-------------------------------------- 

၀၂၁၆။ေမာင္ေက်ာ္ဇင္ဝင္း 
အမွတ္(ခ/၃) ျပည္သာယာလမ္း ဇ/ေျမာက္ရပ္ကြက္ သဃၤန္းကၽြန္း။
-------------------------------------- 

၀၂၁၇။ေမာင္ေက်ာ္ထက္ပိုင္
အမွတ္(၆၅၂) ျပည္သာယာလမ္း ၁၆/၄ရပ္ကြက္ သဃၤန္းကၽြန္း။
-------------------------------------- 

၀၂၁၈။ေမာင္ခ်စ္ကိုကို 
သတၱမတန္း -Dအမွတ္ (၆၈) ျပည္သာယာလမ္းသြယ္(၃) ဇ/ေျမာက္ရပ္ကြက္
-------------------------------------- 

၀၂၁၉။ေမာင္သက္ႏိုင္ဦး
GRADE- C အ.ထ.က(၄) အမွတ္(၇၂၅) ငမိုးရိပ္(၃)လမ္း သဃၤန္းကၽြန္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
-------------------------------------- 
၀၂၂၀။မျဖဴစင္လဲ့ရည္
GRADE-2 (E)
-------------------------------------- 

၀၂၂၁။ေမာင္ႏိုင္ေတဇာ
စတုတၳတန္း အမွတ္(၂) အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕။
-------------------------------------- 

၀၂၂၂။မအိအိခ်ိဳ 
GRADE-8 (D) (၁၆၉) ၃၁လမ္း အထက္ဘေလာက္ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္။
-------------------------------------- 

၀၂၂၃။ ေမာင္႐ိႈင္းထက္ေအာင္
GRADE- 6 အ.လ.က(၁ဝ) အင္းစိန္ ၂၂၁ ႐ြာမအေနာက္ရပ္ကြက္ နတန္စင္လမ္း အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္။
-------------------------------------- 

၀၂၂၄။ေမာင္သက္ၿဖိဳးေဇာ္ 
သတၱမတန္း (B) အ.ထ.က(၁) ၂၈ဝ ေနာင္ကိုင္ေတာ္ရပ္ မိုးေကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ။
-------------------------------------- 

၀၂၂၅။ေမာင္ေသာ္ဇင္ဦး
ပဥၥမတန္း(B) အ.လ.ကေနာင္ကိုင္ေတာ္ ၃၃ဝ ေနာင္ကိုင္ေတာ္ရပ္ကြက္
မိုးေကာင္းၿမိဳ႕။
-------------------------------------- 

၀၂၂၆။မခိုင္ဇာသြယ္
GRADE-7 (C) (၁၆၃) ၆လမ္း ၁ဝရပ္ကြက္ ေတာင္ဥကၠလာ။
-------------------------------------- 
၀၂၂၇။ေမာင္ေဇာ္ထြ႗္ 
အမွတ္(၁၂၇) ေအာင္ေဇယ်(၈) လမ္းသြယ္(၂) ရန္ကုန္သစ္သုဝဏၰ။
-------------------------------------- 

၀၂၂၈။မအိၿခဴးဇင္ 
ေအာင္ေဇယ်(၈)လမ္း အမွတ္(၈)ရန္ကုန္သစ္ရပ္ကြက္ 
သုဝဏၰ။
-------------------------------------- 

၀၂၂၉။ေမာင္ေက်ာ္စိုးသူ
အမွတ္(၁၆) လြတ္လပ္ေရးလမ္း ရန္ကုန္သစ္ သုဝဏၰ။
-------------------------------------- 

၀၂၃၀။မဇူးဇူး
၅က ေအာင္သိဒိၵလမ္း အမွတ္(၃) သတၳဳတြင္း ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ သမိုင္း ဘဲၿခံ။
-------------------------------------- 

၀၂၃၁။ေမာင္ေဇာႏိုင္းေမာင္ေမာင္ အမွတ္၇/၉ မင္းႀကီးလမ္း ဆရာစံေျမာက္ေ႐ွ႔ရပ္ကြက္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။
-------------------------------------- 

၀၂၃၂။ေမာင္ထြန္းနႏၵေအာင္
GRADE-4 အမွတ္(၅) ကုကၠိဳင္းရိပ္သာလမ္း ေ႐ႊေတာင္ၾကား(၂)ရပ္ကြက္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။
-------------------------------------- 

၀၂၃၃။ေအာင္ေက်ာ္ဦး
တတိယတန္း အ.မ.က(၁) မဂၤလာေတာင္ညြန္႔။
-------------------------------------- 

၀၂၃၄။ဇင္ကိုကိုဟိန္း 
တိုက္(၁၄) အခန္း-၆ ဖဆပလ။
-------------------------------------- 

၀၂၃၅။ေမာင္ေက်ာ္ဇင္သန္႕ ပထမတန္း(A)GRADE-2 အထက(၁) မေကြးၿမိဳ႕။
-------------------------------------- 

၀၂၃၆။ေအာင္ေအာင္ေကာင္းျမတ္ ပထမတန္း(C)အ.မ.ကလြန္ (၄၈) ပုဂံလမ္းမႀကီး ေ႐ႊေပါကၠံ။
-------------------------------------- 

၀၂၃၇။ေမာင္ေအာင္ခန္႕ကိုကို
GRADE-3 အ.မ.က(၁၃) စမ္းေခ်ာင္း အမွတ္(၁၃) ေက်ာင္းကုန္းလမ္း စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။
-------------------------------------- 

၀၂၃၈။ေမာင္ဥာဏ္လင္းထြန္း
GRADE-9(A) အမွတ္(၇ဝဝ) သုမိတၱာ(၁၈)လမ္း မ/ဥကၠလာပ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
-------------------------------------- 

၀၂၃၉။မလွမဥၹဴ 
အမွတ္(၃၄၂) သမာဓိ(၂)လမ္း ဂရပ္ကြက္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္။
-------------------------------------- 

၀၂၄၀။မထက္ထက္ပိုင္
စတုတၳတန္း(က) အ.မ.က(၁ဝ)မူလြန္ လိႈင္ ၃၃/ခစံပယ္ၿခံ(၁)လမ္း (၁၁)ရပ္ကြက္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
-------------------------------------- 
၀၂၄၁။ဟိန္းထက္ေအာင္ 
တတိယတန္း (A)အ.မ.က(၁) မဂၤလာေတာင္ညြန္႕။
-------------------------------------- 

၀၂၄၂။ေမာင္ေအာင္ခန္႕
GRADE-9 ၄၈ ေခမာလမ္း ဆရာစံေတာင္(စံျပ) ရပ္ကြက္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
-------------------------------------- 

၀၂၄၃။ေမာင္ေဇယ်မင္း
GRADE-8 (B) အထက(၄) ၾကည္ျမင္တိုင္၁ဝ၄ သိပၸံလမ္း အလံုၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္။
-------------------------------------- 

၀၂၄၄။ေမာင္ခြန္ေကာင္းခန္႕ေက်ာ္
GRADE-3 (A)အထက(၂)
စမ္းေခ်ာင္း ၉၈စံပယ္ၿခံ (၂)လမ္း
(၁၁)ရပ္ကြက္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္။
-------------------------------------- 

၀၂၄၅။မျမတ္ရတနာဦး အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ေအာင္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းၾကား T0Y STARတိုက္၆အခန္း-D၅လႊာ ပုဇြန္ေတာင္။
-------------------------------------- 

၀၂၄၆။မေအဗီြထန္ 
GRADE-6 F(TTC) ၃၃/၉စံပယ္ၿခံ(၁)လမ္း (၁၁)ရပ္ကြက္လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္။
-------------------------------------- 

၀၂၄၇။ေကခိုင္ေဇာ္
GRADE -6 2\Cဗဟိုလမ္း
ေ႐ႊေတာင္ရပ္ ေမာင္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕။
-------------------------------------- 

၀၂၄၈။ေမာင္ျပည္သိမး္ခိုင္ 
GRADE-5(A) အထက(၃) ပဲခူး ၁၈၅ကုန္းေပၚတန္းလမ္းပဲခူးၿမိဳ႕။
-------------------------------------- 

၀၂၄၉။မေမသင္းခိုင္
G-8(A)အထက(၃) တာေမြ တိုက္(၁၁၅၁)၃လႊာ ေဇယ်ာသုခလမ္းေမတၱာညြန္႕။
-------------------------------------- 

၀၂၅၀။ေမာင္ဝင္းျမတ္ေအာင္
G-5 အမက(၂)အလံုတိုက္(၂၂၆) ၇လႊာ ငုဝါလမ္း။
-------------------------------------- 

၀၂၅၁။ေမာင္ေအာင္ခန့္ 
စတုတၳတန္း အမက(၈) စမ္းေခ်ာင္း ၇၇ေျမညီထပ္ ကၽြန္းေတာ္လမ္းရန္ကုန္။
-------------------------------------- 

၀၂၅၂။ေမာင္ဘုန္းသစ္ေက်ာ္
GRADE-6(C) အထက(၁)
သကၤန္းကၽြန္း၂၆၄/ခ သံသုမာလမ္းမၾကီး ႀကီးေရးရပ္ကြက္ေတာင္ပိုင္း သကၤန္းကၽြန္း။
-------------------------------------- 

၀၂၅၃။ေမာင္ခန္႕မင္းလြင္
GRADE (D) အထက(၂) ဒဂံု ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ေကာလိယ(၂)လမ္း ၁၃ရပ္ကြက္ ရန္ကုန္။
-------------------------------------- 

၀၂၅၄။ေမာင္မင္းခန္႕ညီညီ
အခန္း(၁၁) တိုက္(၁)ေျမညီထပ္ ေ႐ႊေခတၱာလမ္းေ႐ႊမာလာရိပ္မြန္ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္။
-------------------------------------- 

၀၂၅၅။ေမာင္ေဇာ္မိုးႏိုင္
GRADE-6 (D) အခန္း(၄) တိုက္(၁၂) ဇီဝကလမ္း ေ႐ႊတိဂံုဘုရား
ေတာင္ဘက္မုခ္။
-------------------------------------- 

၀၂၅၆။ေမာင္ေကာင္းခန္႔မင္းသူ
အခန္း(၁၁) တိုက္(၂) မလိခအိမ္ရာ ရတနာလမ္း သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္။
-------------------------------------- 

Make a Free Website with Yola.