မၾကာမီျဖန႔္ခ်ိေတာ့မည့္
ဘိုဘိုကာတြန္းကားVCDအမွတ္(၆)လက္ေဆာင္ရမည့္သူမ်ား
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
 
 ၁။ ေအာ္ေကြ႔ၾကည္ - (၁၆) ပန္းတေနာ္လမ္း ေျမညီထပ္ စမ္းေခ်ာင္း သူငယ္တန္း (က) ၄ႏွစ္။ 

၂။ ေမာင္ေဇာ္ထက္ေအာင္ - ပဥၥမတန္း အထက(၄) အလံု (၁၆) ပန္းတေနာ္လမ္း စမ္းေခ်ာင္း ။ 

၃။ ေမာင္စြမ္္းထက္ - ပဥၥမတန္း (၁၆) ပန္းတေနာ္လမ္း အေပၚထပ္။ 

၄။ မေအးနႏၵာကို - တတိယတန္း(က) အမွတ္(၁၅၆) ေအာင္ဆန္းလမ္း အထက(၁) ေျမာင္းျမၿမဳ႔ိ႔႕ ။ 

၅။ မရီမြန္သန္႔ - သူငယ္တန္း(ခ) အမွတ္ (၁၅၆) ေအာင္ဆန္းလမ္း အမွတ္(၁) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းေျမာင္းျမၿမိဳ႕။ 

၆။ ေမာင္စစ္မႈဳးႏိုင္ - တတိယတန္း (ဃ) အမက(၁၂)အင္းစိန္ အမွတ္ -၁၃ဝ ေဗာဓိလမ္း ပိႏဲၷကုန္း အင္းစိန္။ 

၇။ မဝိုင္းမို႔မို႔စံ -GRADE(9) (A) အလက(ခြဲ) ေ႐ႊဟၤသာနိဗၺန္လမ္း ေ႐ႊဟၤသာ ရပ္ကြက္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ တနသာၤရိတိုင္း ေနရပ္ အလကခြဲ ေ႐ႊဟၤသာေက်ာင္းဝင္း။ 

၈။ မခင္ဖူးဖူးအိ - အမက(၁) GRADE-4 အမွတ္(၄၃၅) ၂၄ ရပ္ကြက္ဒဂံုေတာင္ပိုင္း။ 

၉။ ေမာင္ခိုင္စိုး - ၅/၅ (၉၃) က ေခတၱာလမ္း ေ႐ႊျပည္သာ အလက(၃) ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕။ 

၁ဝ။ မဂၽြန္ေမဇင္ - တတိယတန္း-A ၅/၅ (၄ဝ) B သရဖီလမ္း ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕ ။ 

၁၁။ ေမာင္ဟိန္းထက္ဇင္- ပဥၥမတန္း(A) အလက(၃) ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕။ 

၁၂။ ေမာင္ေက်ာ္ေဇယ်ၿဖိဳး - ပဥၥမတန္း (A) အလက(၃) ေ႐ႊျပည္သာၿမဳိ႕။ 

၁၃။ ေမာင္ေကာင္းထက္ေဇာ္ - အလက(၃) ပဥၥမတန္း (A) ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕။ 

၁၄။ မတိုး - ဂ/ ၈၇ သရက္ေတာလမ္း ဇ/ ေျမာက္ရပ္ကြက္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ။ 

၁၅။ ေရာ္နီေဒြး - ပဥၥမတန္ူ (A) ၆၂ သိတာလမ္း သီတာရပ္ကြက္ ၾကည႕္ျမင္တိုင္ ။ 

၁၆။ ေမာင္ ေက်ာ္ဇင္မင္းထြဋ္ - ဇ/ေျမာက္ရပ္ကြက္ ခ/ ၈၂ သရက္ေတာလမ္း။ 

၁၇။မဇင္ဇင္သက္ေထြး - အမွတ္(၂၇)(၃) လႊာ ဖို႕ေျမလမ္း မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ။ 

၁၈။ ေမာင္ဝင္းပုိင္ - GRADE (2) (A) အမက (၃) မူလြန္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ ။ 

၁၉။ ေမာင္ေဇာ္မင္းပိုင္- GRADE (7) A အထက (၄) မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 

၂ဝ။ေမာင္ေအာင္ထြဋ္ - GRADE- 3 (A) အမက(၃) မူလြန္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ။ 

၂၁။ ေမာင္တင္ေအာင္ဦး - အမွတ္ ၁၇၄ ၊၁၇၆ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္း (လယ္) GRADE-8 အထက(၂) ပန္ဘဲတန္း ။ 

၂၂။ မထက္ဝတ္ရည္ကိုကို - သတၱမတန္း (B) အလက(၂) ေျမာက္ဥကၠလာပ အမွတ္(၃ဝ၄/၃) ပိေတာလမ္းမၾကီး /၃ ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ဌ/ရပ္ကြက္ ။ 

၂၃။ ေမာင္ရန္လင္း - ဆ႒မတန္း (B) အထက(၂) အင္းစိန္ အမွတ္ ၆၃ ေအာင္ေဇယ်ကမ္းနား ေအာင္ေဇယ်တံတားအနီး ဦးျမင့္ဦး +ေဒၚအုန္းအုန္းျမင့္ ။ 

၂၄။ ေမာင္ ေအာင္မ်ိဳးဦး - GRADE-8 (C) အထက(၂) သဃၤန္းကၽြန္း ျပည္သာယာလမ္း ဇ/မ ခ/ ၇၄ 

၂၅။ ေမာင္ျပည့္ၿဖိဳးဦး - GRADE – 8 –D အထက (၂) သဃၤန္းကၽြန္း ျပည္သာယာလမ္း ဇ/ မ ခ/ ၈၁။ 

၂၆။ ေမာင္ေက်ာ္ဇင္ဝင္း - ခ/၃၁ ျပည္သာယာလမ္း ဇ/ေျမာက္ ။ 

၂၇ ။ ညီေဇမ်ိဳးထြန္း - စတုတၳတန္း အမွတ္-၇၉၃ -၃၁ ရပ္ကြက္ ဗိုလ္ဗလလမ္း ေျမာက္ဒဂံု 

ဖုန္း - ဝ၉-၅၁၈၅၇၃၈။ 

၂၈ ။ ေမာင္ေက်ာ္ထက္ေအာင္ -အိမ္အမွတ္ ၁၇၁၉ (၅/က) ကၽြန္းေ႐ႊၿမိဳင္(၃)လမ္း ၁၈/ Lဘေလာက္ GRADE-E အထက(၂) ဒဂံုေတာင္ ။ 

၂၉။ ေမာင္ေအာင္ေက်ာ္ထြန္း - စတုတၳတန္း(ခ) အထက(၂) ရန္ကင္း အမွတ္(၄၂၂ ) ဇာနည္ (၁၁)လမ္း ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ။ 

၃ဝ။ေမာင္ေက်ာ္ဇင္ဟိန္း- ၄၁/၁၇ ေ႐ႊေတာင္ကုန္း ဗဟန္း ရန္ကုန္။ 

၃၁။ ေမာင္ၿဖိဳးမင္းဟိန္း - စတုတၳတန္း အမွတ္ (၂၃၁-၃၉လမ္း )ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 

၃၂။ ေမာင္သူရိန္ထြန္း-ပဥၥမတန္း အမွတ္(၂၃၁) ၃၉လမ္း ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 

၃၃။ ေမာင္ေကာင္းဆက္- ဒုတိယတန္း အမက(၁၅) သဃၤန္းကၽြန္း အမွတ္(၄၈) ရတနာလမ္းသြယ္ ေတာင္ဥကၠလာပစီမံကိန္း (၂၁) ၄ရပ္ကြက္ ဖုန္း- ၅၆၄၁၈၁ ၊ ဝ၉- ၅ဝ၅၁၉၄၂ ။ 

၃၄။ ေမာင္ပိုင္လင္းဦး - ေရမႈန္နယ္ေျမ ေအာင္ခ်မ္းသာ (၁)လမ္း အိမ္အမွတ္ (၁ဝ) မွတ္ပံုတင္အမွတ္(၆/မမႏိုင္- ဝ၉၈၉ဝ)။ 

၃၅။ ေမာင္စိုးလတ္ - သတၱမတန္း (A) ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ေလးေဒါင့္ကန္စံျပေက်း႐ြာ ေအာင္မဂၤလာ(၂) လမ္း။ 

၃၆။ ေမာင္စံဝင္းဘို- တတိယတန္း (က) အမွတ္(၂၄) ခ်မ္းသာလမ္း ေတာင္လံုးျပန္ရပ္ကြက္ မဂၤလာေတာင္္ညြန္႕ၿမိဳ႕နယ္။ 

၃၇။ မသက္ထားေဆြ- သတၱမတန္း ၂၄ ခ်မ္းသာလမ္း ေတာင္လံုးျပန္ ရပ္ကြက္မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ၿမိဳ႕နယ္။ 

၃၈။ မတင့္တင့္ - ဂ/၈၇ရပ္ကြက္ သရက္ေတာလမ္း ဇ/ေျမာက္ရပ္ကြက္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္။ 

၃၉။မေဝေဝ - ဂ/ ၈၇ ဇ/ေျမာက္ သဃၤန္းကၽြန္း ။ 

၄ဝ ။ ေမာင္ရဲရင့္ထူးေဖာ္ -ခ/၇၉ ဇ/ ေျမာက္ရပ္ကြက္ သဃၤန္းကၽြန္း ။ 

၄၁။ ေအာင္ေကာင္းျမတ္ - GRADE –A အမွတ္ ၃၃၅ ကၽြန္းေ႐ႊျမိဳင္လမ္း သုဝဏၰ။ 

၄၂။ ဟိန္းမင္းထက္- ပဥၥမတန္း (F) အထက (၂)ဗဟန္း ၁၅၇ လမ္း ၊၄၄ -လႊာ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္။ 

၄၃။ေမာင္လြင္ဦးကို- တတိယတန္း -Aသဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၁၆/၄ ရပ္ကြက္ သုမနလမ္း အမွတ္ ၆၉ဝ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 

၄၄။ ေအာင္လြင္- တတိယတန္း (A)အထက(၁) လမ္းမေတာ္၃၂/ ၂B စက္ကြင္းလမ္း ဆင္မင္းရပ္ကြက္ အလံုၿမိဳ႕နယ္။ 

၄၅။ မမဥၹဴေအာင္ - ပထမႏွစ္ (သမိုင္း) အမွတ္(၄၈) ရတနာလမ္းသြယ္ စီမံကိန္း(၂) ၁၄ ရပ္ကြက္ ေတာင္ဥကၠလာပ။ ဖုန္း- ၅၈၄၁၈၁ 

 ၄၆။ ေမာင္ေအာင္ခန္႕မိုး -အထက (၁) ျပည္ GRADE-8 (F) အမွတ္ (၇၇၃) စာတိုက္တန္း ဆံေတာ္ရပ္ ျပည္ၿမိဳ႕။ 

၄၇။ ေမာင္ေဝယံထြန္း -ပဥၥမတန္း(က) ဂ/ ၅ဝ၈ နီလာ(၃) လမ္းထိပ္ ဇြဲ ဆန္ဆိုင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 

၄၈။ မ်ိဳးေမာင္ေမာင္ - ဧရာ (၁၇)လမ္း ၃၁/ရပ္ကြက္ မ/ဥကၠလာပ အမွတ္(၇၇၃) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 

၄၉။ ေမာင္မိုးျမင့္ေက်ာ္- အ႒မတန္း အထက(၁) ေဆး႐ံုေျမာက္ဘက္ သာစည္ၿမိဳ႕။ 

၅ဝ။ ေမာင္လင္းလင္းေအာင္- အမွတ္ (၃၄) ျမခြာညိဳလမ္း တပ္ေျမ(၆)လမ္း ရပ္ကြက္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္။ 

၅၁။မရည္မြန္ေအး- GRADE-(A) အထက (၂)လမ္းမေတာ္ အမွတ္၁၁၆ -၆လႊာ ၁၃လမ္း လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၇န္ကုန္ၿမိဳ႕။ 

၅၂။ ေမာင္လႊမ္းေအာင္- GRADE- 5 ၂၆ တံတားၾကီးတန္းလမ္း ပုသိပ္ၿမိဳ႕ ။ဖုန္း- ဝ၄၂ ၂၂၈၁၉ 

၅၃။ ေမာင္ေဇာ္လိႈင္ထက္ -သတၱမတန္း A အထက(ခြဲ) အလက(၃) လိႈင္သာယာ တိုက္(၅) အခန္း ၃ဝ၁ က်န္စစ္သားအိမ္ရာ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ 

၅၄။ ေမာင္စိန္လင္း- ခ/၈၅ ဇ/ေျမာက္ သဃၤန္းကၽြန္း ။ မခင္လဲ့လဲ့ဝင္း
စတုထၳတန္း (A)
ကၽြန္းေတာအမွတ္ (၅)ရပ္ကြက္ဆင္းေရႊလီ(၂)လမ္း
ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕...

၅၅။ မစိုးစႏၵာထြန္း
ပထမတန္း
ကၽြန္းေတာအမွတ္ (၅)ရပ္ကြက္
ဆင္းေရႊလီ(၂)လမ္း
ျမဝတီၿမိဳ႕ ကရင္ျပည္နယ္...

၅၆။ ေမာင္ေအာင္ျပည့္
အတန္း ဆဌမတန္း
အမွတ္ ၂၆ ဦးေရႊဂြန္လမ္း၊ ၇ ရပ္ကြက္၊
ပုစြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 

၅၇။ ေမာင္ျပည့္ၿဖိဳးေဇာ္
Grade.8
အ.ထ.က (၂)ပန္ဘဲတန္း

၅၈။ မအိေရႊစင္ေအာင္
Grade.(8)
အ.ထ.က(၁) ပန္ဘဲတန္း

၅၉။ ေမာင္စိုးမိုးေအာင္
၇၁/၂၈လမ္းေအာက္

၆၀။ ေမာင္ေအာင္သူရိန္ဝင္း
Grade.8
အ.ထ.က (၂) ပန္ဘဲတန္း
အမွတ္ ၁၄၄ ၂၉လမ္း ရန္ကုန္

၆၁။ ေမာင္ရဲဇင္လင္း
သတၱမတန္း (A)
အ.ထ.က(၂) ပန္ဘဲတန္း

၆၂။ ေမာင္ေအာင္ကိုကိုဦး
သတၱမတန္း (A) 
အမွတ္ (၅) ရပ္ကြက္
ဦးေအာင္ေဇယ်လမ္း
ကရင္ျပည္နယ္၊ျမဝတီၿမိဳ႕

၆၃။ ေမာင္မ်ိဳးသီဟေဇာ္
ဆဌမတန္း.(A)
၁၂/မာဃလမ္း၊အလံု

၆၄။ ေမာင္ေက်ာ္ရဲဦး
သတၱမတန္း (A)
ကၽြန္းေတာအမွတ္ (၅)ရပ္ကြက္
ျမဝတီၿမိဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္

၆၅။ ေမႏွင္းခိုင္
Grade. (8)
အ.ထ.က (၁) လသာ
၁၂၁၊ ၁၁၉ လသာ(အထက္)
လသာၿမိဳ႕နယ္ (၄)ရပ္ကြက္
ရန္ကုန္တိုင္း

၆၆။ ေမာင္ေအာင္ခန္႕ကိုကို
Grade.(4) 
အမွတ္ (၃၁) ေက်ာက္ကုန္းလမ္း
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လင္းလြန္ေျမာက္ရပ္ကြက္
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ 

၆၇။ ေမာင္ထင္လင္းေအာင္ 
အမွတ္ (၃၄) ျမခြါညိဳလမ္း
တပ္ေျမ (၆) ရပ္ကြက္ 
ပုစြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္း

၆၈။ ေမာင္ေအာင္ေက်ာ္ထြန္း
စတုတၳတန္း
အ.ထ.က (၂) ရန္ကင္း
အမွတ္ (၄၂၂) ဇာနည္ (၁၁)လမ္း (၉)ရပ္ကြက္
ေတာင္ဥကၠလာပ

၆၉။ မဆုျမတ္မဒီ
ဆဌမတန္း (က)
အ.ထ.က (၂) သဃၤန္းကၽြန္း
အမွတ္ (၉၉၁)သုမဂၤလာလမ္း 
၁၆/၁ ရပ္ကြက္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္

၇၀။ ေမာင္ေနလင္းထက္
ဖဆပလ/တိုက္ (၆၈)အခန္း(၆)
ဖဆပလၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

၇၁။ မလင္းလင္းၾကည္
Grade.(4)
အ.မ.က (၁)လသာ
၁၂၁ ၁၁၉ လသာလမ္း၊လသာၿမိဳ႕နယ္ 
၆လႊာ

၇၂။ ညီေဇာ္မ်ိဳးထြန္း
စတုၳတန္း 
အမွတ္ ၇၉၃ ၃၁ရပ္ကြက္
ဗိုလ္ဗလလမ္း ၊ေျမာက္ဒဂံု

၇၃။ မဇာနီဦး
အမွတ္ (၇၂၅) ငမိုးရိပ္ (၃)လမ္း
သဃၤန္းကၽြန္း...

၇၄။ ေမာင္သက္ႏိုင္ဦး
Grade.(10)
အ.ထ.က(၄) သဃၤန္းကၽြန္း
အမွတ္ (၇၂၅) ငမိုးရိပ္ (၃)လမ္း
သဃၤန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 

၇၅။ မသံသာရဲမင္း

Gread-5 (I)
၁၅၇ ေကာလိယလမ္း
(၁၃)ရပ္ကြက္၊ေတာင္ဥကၠလာ

၇၆။ ဟိန္းသီဟရဲမင္း
Gread-5 (I)
၁၅၇ ေကာလိယလမ္း
(၁၃)ရပ္ကြက္၊ေတာင္ဥကၠလာ

၇၇။ ေနဦးလိႈင္
အမွတ္ ၁၁၆၊ ၁၃ လမ္း၊ ၆လွႊာ
လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

၇၈။ ေမာင္ေဝယံျမင့္
Gread 8 (C)
အမွတ္(၇၄/၇၆) အနာ္ရထာလမ္းႏွင့္
၅၅ လမ္းေထာင့္၊ ရန္ကုန္။

ဆက္လက္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္ ............
Make a Free Website with Yola.